Проведення ДПА в основній школі у 2016 році (9 клас)


Проведення ДПА в основній школі у 2016 році (9 клас)

Державна підсумкова атестація в 2015/2016 році проводиться відповідно до:

- Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти;

- наказу МОН України«Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти y 2015/2016 навчальному році».

Державна підсумкова атестація випускників 9-х класів проводиться:

- уписьмовій формі;

- з 1 по 8 червня 2016 року

- з трьох предметів: української мови, математики , англійської мови

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ

- укладають вчителі відповідного фаху,

- погоджує педагогічна рада

- затверджує керівник навчального закладу.

Завдання для проведення атестації мають відповідають державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими МОН України.

Українська мова. ДПА 9 клас

Державна підсумкова атестація (ДПА) з української мови у 9 класі проводиться у формі диктанту.

Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила, ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації, належним чином оформляти роботу.

На проведення атестації відводиться 60хв. Відлік часу ведеться від початку читання вчителем тексту.

За обсягом тексти диктантів повинні містити 160 -170 слів.

Визначаючи кількість слів у диктанті, враховують як самостійні, так і службові частини мови.

Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв:

· орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;

· повторювані помилки (в одному і тому ж слові, яке повторюється в диктанті кілька разів) вважаються однією помилкою; однотипні помилки (на одне й те саме правило), але у різних словах вважаються різними помилками;

· розрізняють грубі помилки й негрубі (винятки з усіх правил; написання великої букви в складних власних назвах; правопис прислівників, утворених від іменника з прийменниками; заміна одного розділового знака іншим; заміна українських букв російськими, випадки, коли замість одного знака поставлений інший; випадки, шо вимагають розрізнення не і ні - у сполученнях не хто інший, як...; не що інше, як...; ніхто інший не..., ніщо інше не ...; пропуск одного зі сполучуваних розділових знаків або порушенні їх послідовності);

· орфографічні та пунктуаційні помилки на правила, що не включено до шкільної програми, виправляють, але не враховують. Також не вважають за помилку неправильну передачу так званої авторської пунктуації;

· за наявності в диктанті більше п’яти виправлень оцінка знижується на один бал.

Нормативи оцінювання диктанту
Бали Кількість помилок Бали Кількість помилок
1 15-16 і більше 7 4
2 13-14 8 3
3 11-12 9 1+1(негруба)
4 9-10 10 1
5 7-8 11 1(негруба)
6 5-6 12 -

Математика. ДПА 9 клас

Для проведеннядержавної підсумкової атестації готують декілька варіантів атестаційних робіт. Для учнів пропонується поділити роботу на 3 частини.

Перша частина - 10-12 завдань у тестовій формі з однією правильною відповіддю на кожне завдання. Для кожного тестового завдання рекомендується подати 4-5 варіантів відповіді.

Наприклад:

Частина перша (завдання 1 - 10)

Оберіть одну відповідь, яка, на вашу думку, є правильною:

1. Обчисліть значення виразу 25 + 5 × (-7).

а)210; б)-10; в)10; г)– 210.

2. Знайдіть 20% від числа 150.

а)7,5; б)35; в)30; г)50.

3. Подайте у вигляді многочлена вираз (2х - 1)(2х + 1).

а)(2х + 1)2; б)4х2 - 1; в)4х2 + 4х +1; г) 4х2 + 2х +1.

4. Сума коренів рівняння 2х2 + 7х + 5 = 0 дорівнює:

а)- 2,5; б)- 3,5; в)3,5; г)2,5.

5. Графік функції у = 5х – 100 перетинає вісь ординат у точці:

а)(20; 5); б)(0; -100); в)(0; 100); г)(20; 0).

6. Обчисліть: .

а) -3,6; б)4,4; в)-4,4; г)4,04.

7. Скільки цілих розв’язків має нерівність х2 9.

а)5; б)6; в)7; г)8.

8. Діагональ квадрата дорівнює см. Знайдіть його площу.

а)1 см2; б)2см2; в)2см2; г)см2.

9. Сума кутів трапеції, прилеглих до бічної сторони, дорівнює:

а)90о; б)120о; в)60о; г)180о.

10. Знайдіть координати точки О, відносно якої симетричні

точки M(-2, 7) і N (4; -3).

а)(1; 2);б)(-3; 5); в)(3; -2); г)(3; 2).

Виконуючи завдання першої частини, учень не повинен наводити будь-які міркування. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в роботі указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь.

Друга частина атестаційної роботи може складатися із 4-6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.

Наприклад:

Частина друга (завдання 11-16)

Розв’яжіть завдання і подайте до кожного відповідь:

11. Розв’яжіть нерівність (4х –1)(х - 3) + х2> 6 + 5х(х - 2).

12. Скільки розв’язків має рівняння -5х2 – 7х = 13 .

13. Знайдіть дев’ятий член геометричної прогресії, якщо b8 × b10 = 144.

14. Побудуйте графік функції у = у =– 1.

15. У прямокутному трикутнику АВС Ð С = 90 о . Знайдіть АВ, якщо ÐА=60о, СЕ ^ АВ, АЕ = 8 см.

16. Сторони прямокутника дорівнюють 40 см і 30 см. Знайдіть площу круга, описаного навколо цього прямокутника.

Такі завдання вважаються виконаними правильно, якщо записана правильна відповідь (наприклад: число, вираз, корені рівняння тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення тощо учні виконують на чернетках.

Третя частина атестаційної роботи може складатися з 3-4 завдань відкритої форми, для яких учні мають подати розгорнуту відповідь.

Наприклад:

Частина третя (завдання 17 - 20)

Розв’яжіть завдання:

17. Розв’яжіть рівняння =1 - 5а.

18. Знайдіть область визначення функції + .

19. Вишиванки для хлопчика і дівчинки коштували разом 750 грн. Після того, як вишиванка для хлопчиків подешевшала на 20%, а для дівчаток подорожчала на 20%, вони стали коштувати 660 грн. Знайдіть початкову ціну кожної вишиванки.

20. Довжини сторін трикутника дорівнюють 5 см, 6 см, 10 см. Знайти довжину медіани, проведеної до більшої сторони трикутника.

Завдання третьої частини вважаються виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу розв'язання та надав правильну відповідь. Правильність виконання завдань третьої частини оцінює вчитель відповідно до критеріїв і схеми оцінювання завдань, з якими учні завчасно ознайомлені.

У кожній iз частин атестаційної роботи поєднані завдання з алгебри і геометрії у орієнтовному відношенні 2 до 1. Також завдання охоплюють увесь курс математики 5-9 класу.

Завдання третьої частини атестаційної роботи учні виконують на аркушах зі штампом навчального закладу.

Державна підсумкова атестація з математики проводиться протягом 135 хв.

Англійська мова. ДПА 9 клас

Державна підсумкова атестація проводиться

- у письмовій формі

- складається з трьох частин (читання, використання мови та письмове повідомлення) за матеріалами, підготовленими вчителем.

Вчитель формує завдання з трьох вищезазначених складових на окремому бланку. До матеріалів обов’язково включаються: текст для читання з одним післятекстовим завданням; текст із пропущеними словами на використання мови та одного завдання для написання письмового повідомлення.

Кількість варіантів готується вчителем відповідно до кількості учнів у класі. Кожен (кожна) учень (учениця) отримує окремий варіант. Правильність виконання завдань оцінює вчитель відповідно до критеріїв та схеми оцінювання завдань.

На виконання усіх завдань відводиться 60 хв.

Вимоги до складових частин атестації.

Перше завдання - читання тексту та виконання післятекстового завдання. Мета - виявити рівень сформованості умінь учнів читати і розуміти тексти самостійно, у визначений проміжок часу.

Типи текстів: статті із періодичних видань; листи (особисті, офіційні тощо); оголошення, реклама; розклади (розклад уроків, руху поїздів тощо); меню, кулінарні рецепти; програми (телевізійні, радіо тощо); особисті нотатки, повідомлення.

Форми завдань: завдання із вибором правильної відповіді; завдання на встановлення відповідності (добір логічних пар); запитання з короткими відповідями (2-3 слова); встановлення логічного порядку простого тексту; знаходження аргументів та висновків; встановлення зв’язків між інформаційними блоками; вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв.

Для кожного тестового завдання запропоновано декілька варіантів відповідей, з яких тільки одна правильна. Завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь.

Друге завдання - використання мови. Це завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Мета - визначити рівень володіння лексичними, граматичними, семантичними та прагматичними знаннями, що дадуть можливість учням вільно спілкуватися іноземною мовою.

Забезпечення: тексти різні за обсягом та складністю, пов’язані із ситуаціями спілкування в контексті дійсності та життя у країнах, мова яких вивчається.

Форми завдань:

завдання із вибором однієї правильної відповіді (завдання полягає у тому, щоб учень(учениця) вибрав(ла) одну правильну відповідь із чотирьох варіантів відповідей);

текст із пропусками для заповнення (учень (учениця) має заповнити пропуски в тексті, використовуючи подані слова або словосполучення); таке завдання вважається виконаним правильно, якщо B бланку відповідей записана одна правильна відповідь.

Третє завдання - писемне мовлення. Мета - визначити рівень сформованості в учнів навичок та вмінь необхідних для вирішення на письмі комунікативних завдань, що пов’язані із повсякденним життям. Запропоновані завдання супроводжуються спеціальними поясненнями, які визначають про що саме учні повинні написати. Від учнів вимагається створити тексти на основі конкретної ситуації і направляючих вказівок: письмових підказок (повідомлень, листів, оголошень, реклами тощо); візуальних підказок (картинок, фотографій, таблиць, схем тощо). Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо учень надав запис завдання без граматичних та лексичних помилок.

Кiлькiсть переглядiв: 226

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.