Витяг із Статуту школи

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.5. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється на конкурсній основі відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл – інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19 червня 2003 № 389, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 4 липня 2003 за № 547/7868, Правил конкурсного приймання учнів до спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 296 з поглибленим вивченням іноземної мови Дарницького району м. Києва. Першочерговим правом щодо зарахування до 1–го класу, при відповідному рівні готовності до навчання, користуються діти, які проживають у мікрорайоні навчального закладу (згідно розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації).
2.6. Директор навчального закладу зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з Правилами конкурсного приймання до навчального закладу, цим Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.
2.7. Зарахування учнів до 10 класу після проходження ними тестування з англійської мови, української мови та літератури здійснюється за наказом директора (порядком конкурсного відбору) на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також медичної довідки встановленого зразка, свідоцтва про базову загальну середню освіту.
2.11. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
2.12. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти Дарницької районної державної адміністрації та Деснянським міжрайонним управлінням Головного управління держсанепідслужби у м. Києві
2.13. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.
2.14. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням перших класів не задаються.
2.15. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
2.16. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
2.17. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 №319 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.05.2008 за №383/15074.
2.18. Учні, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні хоча б з одного профільного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу керівника можуть відраховуватися із навчального закладу.
За рішенням педагогічної ради, погодженим з управлінням освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, як виключний засіб педагогічного впливу за неодноразові порушення цього Статуту допускається відрахування учнів із навчального закладу та переведення їх до школи відповідного ступеня за місцем проживання.
Про можливе відрахування батьки учня (особи, які їх замінюють) повинні бути поінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освітою такі учні переводяться до іншого навчального закладу.
2.19. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам відповідних Державних стандартів здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 18.02.2008 № 94, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842 (із змінами).
2.20. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту.
2.21. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються відповідні форми матеріального та морального заохочення.
2.22. У навчальному закладі навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою. Навчальний заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України, за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки.
2.23. Виховання учнів здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.
2.24. Цілі виховного процесу в навчальному закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.
2.25. У навчальному закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.
2.26. Примусове залучення учнів до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.
2.27. Дисципліна в навчальному закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу.

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є:
· учні;
· керівники;
· педагогічні працівники;
· психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі;
· інші спеціалісти;
· батьки або особи, які їх замінюють.
3.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.
3.3. Учні мають право:
· на доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;
· на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
· на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відносною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
· на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;
· брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
· брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
· брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
· на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
· на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.
3.4. Учні зобов’язані:
· оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено відповідними Державними стандартами, підвищувати свій загальнокультурний;
· брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом навчального закладу;
· дотримуватися вимог цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку;
· дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
· дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
· брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
· дотримуватися правил особистої гігієни.
3.5. Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту і Правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.
3.6. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до чинного законодавства.
Кiлькiсть переглядiв: 1

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.